Statut „Fundacji Art Humanitatis"

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Art Humanitatis", a w dalszej części statutu nazywana jest Fundacją.

 

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą.

3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady oraz łączyć się z innymi Fundacjami na warunkach określonych każdorazowo uchwałą Zarządu Fundacji. Fundacja może tworzyć swoje oddziały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Ministrem sprawującym nadzór nad fundacją jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego

 

§ 4.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 5.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

 

Cele i zasady działalności statutowej

§ 6.

Cele Fundacji:

1) wspieranie rozwoju kultury i sztuki w Polsce i na świecie oraz upowszechnianie kultury, a także zwiększanie możliwości uczestnictwa w sztuce różnych grup społecznych,

2) wspieranie i integracja twórców profesjonalnych, debiutantów i amatorów oraz pomoc w rozwoju kariery artystów, wydawców a także animatorów kultury i edukacji artystycznej,

3) popularyzacja sztuki współczesnej w środowiskach pozaartystycznych i wspieranie edukacji kulturalnej i medialnej,

4) działanie na rzecz eksperymentów artystycznych i ideowych służących rozwojowi kultury,

5) działanie na rzecz edukacji i podnoszenia poziomu wiedzy artystów, producentów, animatorów i menadżerów kultury na temat zarządzania instytucjami kultury, polityki kulturalnej, dyplomacji kulturalnej, prawa autorskiego,

6) promowanie wysokiego standardu artystycznego i intelektualnego wydarzeń i produkcji kulturalnych,

7) propagowanie zaangażowania twórców i animatorów kultury w aktualne problemy społeczne,

8) popularyzacja i promocja najciekawszych nurtów i zjawisk w polskiej kulturze współczesnej i twórczości artystycznej zagranicą,

9) promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą,

10) propagowanie zastosowania nowych technologii w kreacji, dystrybucji i odbiorze wydarzeń i produkcji artystycznych,

11) wspieranie i promowanie działań przekraczających granice między sztuką i nauką oraz aktywności łączących kreację artystyczną z działalnością badawczą,

12) działanie na rzecz rozwoju nowych form interdyscyplinarnej działalności artystycznej i naukowej,

13) wspieranie inicjatyw lokalnych o charakterze kulturotwórczym i służącym rozwojowi sztuki,

14) wspieranie wydarzeń kulturalnych i artystycznych służących przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu,

15) wyrównywanie szans poprzez kulturę i sztukę oraz aktywizacja kulturalna grup społecznie zmarginalizowanych,

16) działanie na rzecz dialogu międzykulturowego i współpracy polskich artystów z twórcami europejskimi i światowymi,

17) promocja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych w Polsce i zagranicą,

18) promocja nowych idei i rozwiązań prawnych i systemowych związanych z zarządzaniem kulturą, finansowaniem kultury, polityką kulturalną, dyplomacją kulturalną i prawem autorskim,

19) działanie na rzecz upowszechnienia się kuratorskiego modelu działalności kulturalnej,

20) rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami, kulturami, narodami i religiami,

21) wspieranie integracji europejskiej w kulturze,

22) upublicznienie dyskusji na temat problemów mniejszości seksualnych i zwiększenie ich reprezentacji społecznej,

23) kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób bi- homoseksualnych i transgenderowych,

24) kształtowanie pozytywnej tożsamości osób bi- homoseksualnych i transgenderowych,

25) propagowanie wiedzy na temat tożsamości seksualnych i identyfikacji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

26) wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji,

27) propagowanie wiedzy o bezpieczniejszym seksie,

28) działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,

29) organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją,

30) organizacja działań edukacyjnych w formie szkoleń, kursów, warsztatów, studiów i innych w zakresie sztuki, kultury, zagadnień LGBT i wszelkich zawartych tematycznie w celach Fundacji.

 

§ 7.

1. Fundacja realizuje powyższe cele przez:

1) prowadzenie działań mających na celu:

 • organizację wydarzeń, które wykraczają swoim zakresem poza powszechnie dostępny program kulturalny, a także wyróżniające się nowatorskim podejściem do najważniejszych problemów współczesności,

 • realizacje planu stworzenia kompleksowego centrum artystyczno-społeczno-kulturalnego którego celem będzie realizacja wydarzeń artystycznych, spektakli teatralnych, filmów, wystawy i innych interdyscyplinarnych formy twórczości artystycznej,

2) pomoc w realizacji projektów artystycznych,

3) organizację własnych wydarzeń, projektów artystycznych i społecznych,

4) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z promocją, upowszechnianiem i dystrybucją kultury i sztuki,

5)działania mające na celu rozwój debaty publicznej dotyczącej kultury, sztuki poprzez min inicjowanie i organizowanie spotkań, debat, sympozjów, seminariów, szkoleń oraz wszelkich przedsięwzięć mających na celu

6) organizowanie festiwali i przeglądów artystycznych,

7) ekspedycji naukowych i prowadzenie projektów badawczych i organizowanie konferencji, ,

8) prowadzenie warsztatów i konkursów służących rozwojowi i upowszechnianiu przedsięwzięć artystycznych i naukowych, a także stworzenie i prowadzenie programu rezydencji artystycznych i programu międzynarodowej wymiany,

9) prowadzenie i realizacje projektów artystycznych, animacyjnych i warsztatów z udziałem dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, a także wykluczonych społecznie oraz zmarginalizowanych grup społecznych,

10) opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych z uwzględnieniem najnowszych technologii i mediów komunikacji,

11) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi,

12) współpracę z wybitnymi przedstawicielami środowisk naukowych, artystycznych, politycznych i biznesowych, a także z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, ośrodkami naukowymi, uczelniami i mediami,

13) fundowanie stypendiów dla twórców, badaczy i animatorów kultury,

14) fundowanie wyjazdów zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą i działalnością artystyczną i naukową

15) uczestnictwo w międzynarodowych projektach artystycznych, kuratorskich, naukowych i wystawienniczych,

16) wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień seksualności, 

17) tworzenie własnych projektów edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji wobec osób bi- homoseksualnych i transgenderowych oraz pozytywne wzorce tożsamości seksualnej i identyfikacji płciowej,

18) propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyn wzrostu społecznej akceptacji dla mniejszości seksualnych

19) przygotowanie i prowadzenie akcji promujących rozwój kultury bi- homoseksualnej i transgenderowej (wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej i innych imprez kulturalnych),

20) współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji.

21) organizowanie kampanii społecznych i kampanii reklamowych służących realizacji celów Fundacji i popularyzujących cele Fundacji,

22) działalność wydawniczą,

23) działania produkcyjne, postprodukcyjne i dystrybucję filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

24) promocję działań związanych z Fundacją.

 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 

Działalność dodatkowa Fundacji

§ 8.

Fundacja będzie prowadzić następującą działalność dodatkową w formie działalności gospodarczej:

 • 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej,

 • 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

 • 14.14.Z Produkcja bielizny

 • 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

 • 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

 • 15.20.Z Produkcja obuwia

 • 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

 • 6.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

 • 18.11.Z Drukowanie gazet

 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie

 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

 • 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

 • 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,

 • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 • 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

 • 58.11.Z Wydawanie książek

 • 58.13.Z Wydawanie gazet

 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • 63.12 63.12.Z Działalność portali internetowych

 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 • 69.10.Z Działalność prawnicza,

 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • 74.20.Z Działalność fotograficzna

 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 85.59.A Nauka języków obcych

 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

 • 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

 • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

 • 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

 

 

§ 9.

Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, agencje, biura, ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

 

§ 10.

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

 

Majątek fundacji

§ 11.

1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów i podmioty trzecie oraz środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji.

2. Źródłem finansowania Fundacji są przychody z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych,

f. dochody z działalności gospodarczej Fundacji.
3. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

 

Zarząd Fundacji:

§ 12.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia

 

§ 13.

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 członków, w tym Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu powoływanych na 2-letnią kadencję.

2. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako prezes zarządu.

3. Prezes Zarządu jest uprawniony do:

- powoływania członków Zarządu,

- odwoływania członków Zarządu,

- powoływania następnego Prezesa Zarządu.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

- śmierci członka Zarządu,

- złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,

- odwołania z pełnienia funkcji.

5. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu nowym Prezesem zostaje Zastępca zmarłego Prezesa Zarządu.

6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 

§ 14.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. W sytuacjach nagłych posiedzenia zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w zdaniu 1.

5. O posiedzeniu musi zostać poinformowany każdy członek zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu będą protokołowane i wciągane do księgi protokołów.

 

§ 15.

1. Zarząd podejmuje jednogłośnie z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu.

2. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.

3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

§ 16.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa samodzielnie.

§ 17.

1. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu.

3. Członkowi Zarządu nie zatrudnionemu w Fundacji na podstawie umowy o pracę Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

 

 

Zmiany statutu Fundacji

§ 18.

Zarząd może podjąć jednogłośnie uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów Fundacji.

 

§ 19.

1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji

3.Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

 • zgłoszenie wniosku do sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji;

 • wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia;

 • sporządzanie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;

 • sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;

 • ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;

 • przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;

 • zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejonowego wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru fundacji.

§ 20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone przez Likwidatora innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.

§ 21.

 

Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.